Jazyk:

EN

Právní dovětek

Tyto stránky provozuje Plzeňský Prazdroj, a.s., společnost registrovaná v České republice se sídlem na adrese U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika. Veškeré odkazy na "Plzeňský Prazdroj", "náš", "nás" nebo "my" představují odkazy na společnost Plzeňský Plzeňský Prazdroj, a.s. a její pobočky

Tyto webové stránky se provozují za účelem poskytování informací o produktech a službách společnosti Plzeňský Prazdroj. Nic z obsahu těchto stránek nelze interpretovat jako nabídku k prodeji, resp. ani žádost o nabídku ke koupi, některého z produktů společnosti Plzeňský Prazdroj. Tyto produkty se prodávají výhradně v souladu se zákony příslušných jurisdikcí zemí, na jejichž trzích jsou nabízeny. Pokud s dodržováním těchto podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte tyto stránky, ani si z těchto stránek nestahujte žádné soubory.

VĚKOVÉ OMEZENÍ

Tyto webové stránky nejsou určeny uživatelům mladším 18 let, resp. uživatelům ve věku, kdy zákon zakazuje kupovat alkoholické nápoje v příslušné zemi, státu nebo kraji, odkud na tyto webové stránky přistupujete. Před vstupem na tyto webové stránky budete dotázáni na váš věk.

OMEZENÁ LICENCE

Za podmínek uvedených v této Dohodě vám Plzeňský Prazdroj uděluje nevýlučná, nepřenosná a omezená práva k přístupu, používání a zobrazování těchto stránek a materiálů na těchto stránkách uvedených. Souhlasíte s tím, že se nebudete jakýmkoli způsobem pokoušet přerušovat provoz těchto stránek.

Plzeňský Prazdroj vás opravňuje k zobrazování a stahování informací (dále jen "Materiálů") na těchto webových stránkách (dále jen "webu") pouze pro vaše osobní a nekomerční potřeby. Toto oprávnění neznamená převod vlastnických práv k Materiálům ani kopiím Materiálů, a podléhá následujícím omezením:

  • U všech stažených kopií Materiálů musíte zachovat odkaz na autorské právo a další odkazy na vlastnická práva obsažené v těchto Materiálech;
  • Materiály nesmíte jakkoli upravovat ani reprodukovat, ani veřejně zobrazovat, prezentovat či distribuovat, ani je jinak používat k jakýmkoli veřejným nebo komerčním účelům; a
  • Materiály smíte posílat dalším osobám pouze v případě, že jim předáte upozornění na tyto závazky vyplývající z těchto podmínek, přičemž tyto osoby musí takové podmínky akceptovat.

Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna dodatečná omezení uvedená na tomto webu po případné nepravidelné aktualizaci. Tento web, včetně všech Materiálů na něm uvedených, je autorsky chráněn a podléhá ochraně celosvětových zákonů a dohod na ochranu autorských práv. Souhlasíte s tím, že při používání tohoto webu budete dodržovat všechny zákony na ochranu autorských práv v celosvětovém měřítku a zabráníte neoprávněnému kopírování Materiálů. Není-li zde výslovně uvedeno jinak, Plzeňský Prazdroj vám neuděluje žádná výslovná ani odvozená práva na patenty, ochranné známky, autorská práva nebo obchodní tajemství.

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Práva na ochranu duševního vlastnictví vztahující se na obsah těchto webových stránek (včetně např. ochranných známek, obrázků a symbolů) jsou buďto v našem vlastnictví, nebo je používáme formou licence, přičemž jsou nám vyhrazena. Není vám uděleno žádné právo na obsah těchto stránek, s výjimkou omezeného práva používat tyto webové stránky v souladu s těmito podmínkami.

INFORMACE OD UŽIVATELŮ

S výjimkou informací kde je možná osobní identifikace a které od vás můžeme dostat za podmínek prohlášení o ochraně osobních údajů, je veškerý materiál, informace a další komunikace, které přenesete, odešlete nebo vložíte na tento web (dále jen "Komunikace") považován za nedůvěrný a veřejný. Společnosti Plzeňský Prazdroj nevznikají ohledně Komunikace žádné závazky. Plzeňský Prazdroj a jí pověřené osoby budou moci volně kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, začleňovat a jinak používat veškerou Komunikaci a všechna data, obrázky, zvuky, text a další objekty v Komunikaci obsažené k libovolnému komerčnímu i nekomerčnímu účelu.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Plzeňský Prazdroj nedává žádnou záruku na přesnost ani úplnost tohoto webu, ani na obsah jakéhokoli webu nebo externího webu.

TENTO WEB, SPOLEČNĚ S VEŠKERÝM MATERIÁLEM, INFORMACEMI, SLUŽBAMI, A PRODUKTY NA WEBU UVEDENÝMI, VČETNĚ NAPŘ. TEXTU, GRAFIKY A ODKAZŮ, SE POSKYTUJE VE FORMĚ "JAK JE" A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH. V PLNÉM ROZSAHU DOVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM PLZEŇSKÝ PRAZDROJ ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I ODVOZENÉ, VČETNĚ NAPŘ. MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI POUŽITÍ KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, NEZASAHOVÁNÍ DO CIZÍCH PRÁV, NEEXISTENCE POČÍTAČOVÝCH VIRŮ ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ NEBO ZPŮSOBU PLNĚNÍ SMLOUVY. PLZEŇSKÝ PRAZDROJ NEDÁVÁ ZÁRUKU TOHO, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ NA TOMTO WEBU BUDOU POSKYTOVÁNY BEZ PŘERUŠENÍ A BEZ CHYB, ŽE ZÁVADY BUDOU ODSTRANĚNY, NEBO ŽE TENTO WEB, RESP. SERVER ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ TENTO WEB, JE PROST POČÍTAČOVÝCH VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENT. PLZEŇSKÝ PRAZDROJ NEDÁVÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY OHLEDNĚ POUŽITÍ MATERIÁLŮ NA TOMTO WEBU CO DO JEJICH ÚPLNOSTI, SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, PŘIMĚŘENOSTI, UŽITEČNOSTI, PŘÍHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ČI JINAK. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

PŘESTOŽE INFORMACE OBSAŽENÉ NA TOMTO WEBU BYLY FORMULOVÁNY S ŘÁDNOU PÉČÍ, PLZEŇSKÝ PRAZDROJ NEDÁVÁ JAKOUKOLI ZÁRUKU NA TO, ŽE INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍCH RIZIK KONZUMACE ALKOHOLU, PŘÍNOSŮ KONZUMACE ALKOHOLU A SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY NEOBSAHUJÍ CHYBY, JSOU KOMPLETNÍ NEBO VYČERPÁVAJÍCÍ. MATERIÁLY UVEDENÉ NA TOMTO WEBU NELZE INTERPRETOVAT JAKO RADY ZDRAVOTNÍKA, NELZE JE POUŽÍVAT K DIAGNOSTICKÝM ÚČELŮM, ANI JAKO NÁHRADU KOMPLETNÍHO HODNOCENÍ ZDRAVOTNICKÝM PERSONÁLEM. MÁTE-LI DOTAZY OHLEDNĚ DOPADŮ KONZUMACE ALKOHOLU NA ZDRAVOTNÍ STAV, POŽÁDEJTE O RADU ODBORNÍKA, KTERÝ POSOUDÍ VAŠI KONKRÉTNÍ SITUACI. PLZEŇSKÝ PRAZDROJ NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST, AKTUÁLNOST, SPOLEHLIVOST ANI SPRÁVNOST ODKAZŮ NA DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ, UVEDENÉ NA TOMTO WEBU. TENTO WEB DÁLE NEPODÁVÁ ŽÁDNÉ LÉKAŘSKÉ, PRÁVNÍ ANI JINÉ RADY, A ŽÁDNÉ TAKOVÉ RADY NELZE Z JEHO OBSAHU ODVOZOVAT.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, PENÁLNÍ, VEDLEJŠÍ, PENALIZOVANÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ANI JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE PLZEŇSKÝ PRAZDROJ BYL NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚN, AŤ JIŽ V JEDNÁNÍ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NEDBALOSTÍ NEBO NA JINÉM ZÁKLADU VYPLÝVAJÍCÍM Z NEBO VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM, NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT NEBO PLNĚNÍM SLUŽEB, VÝROBKŮ ČI MATERIÁLŮ POSKYTOVANÝCH NA TOMTO WEBU. TATO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA NEEXISTENCI ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO PRÁVNÍHO PROSTŘEDKU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZOVAT DÉLKU TRVÁNÍ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, NEBO VYLUČOVAT ČI OMEZOVAT ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY, A PROTO SE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že poskytnete odškodnění, budete chránit a krýt Plzeňský Prazdroj, její vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, udělovatele licencí a dodavatele (společně jen "Poskytovatel") za a proti veškerý ztrátám, výdajům, škodám a nákladům, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení, které by mohly vzniknout v důsledku vašeho porušení těchto podmínek, či jiné činnosti v souvislosti s vaším internetovým účtem (včetně nedbalostního nebo úmyslného jednání), ať již z vaší strany nebo jiné osoby přistupující na tento web prostřednictvím vašeho internetového účtu.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Plzeňský Prazdroj pro zvýšení vašeho pohodlí může na tomto webu uvádět odkazy na webové stránky provozované dalšími subjekty. Přechodem na tyto stránky tento web opouštíte. Pokud se rozhodnete jakékoli webové stránky prostřednictvím odkazu navštívit, činíte tak na své vlastní riziko a je vaší odpovědností přijmout veškerá opatření na ochranu proti počítačovým virům nebo jinými škodlivými programy. Plzeňský Prazdroj nedává žádnou záruku na webové stránky, na něž vede odkaz z tohoto webu, na informace na těchto stránkách se objevující, ani na žádné produkty nebo služby na takových stránkách popisované, ani se s takovými stránkami neztotožňuje. Odkaz na jiné stránky nelze interpretovat tak, že Plzeňský Prazdroj dané stránky podporuje, je s nimi jakkoli spojen nebo přidružen, ani že má oprávnění používat ochranné známky, obchodní jméno, logo či symbol autorských práv zobrazený či dostupný prostřednictvím takových odkazů, ani že propojené stránky mají oprávnění používat jakékoli ochranné známky, obchodní jméno, logo nebo symbol autorských práv společnosti Plzeňský Prazdroj či jejích dceřiných či přidružených společností.

EXTERNÍ ODKAZY NA TENTO WEB

Veškeré odkazy na tento web musí být písemně schváleny společností Plzeňský Prazdroj; Plzeňský Prazdroj uděluje výjimku v případě těchto odkazů: (i) odkaz obsahuje pouze text s názvem "napivosrozumem.cz"; (ii) odkaz "ukazuje" pouze na www.napivosrozumem.cz, nikoli na stránky nižší úrovně; (iii) odkaz aktivovaný uživatelem zobrazuje stránku na celé obrazovce, v plně funkčním a navigovatelném okně prohlížeče, nikoli v "rámu" na propojeném webu; a (iv) vzhled, umístění ani další hlediska odkazu nesmí vzbuzovat falešný dojem, že subjekt, jeho činnosti nebo produkty jsou spojeny se společností Plzeňský Prazdroj nebo touto společností podporovány, ani nesmí být takového charakteru, který by poškozoval nebo oslaboval dobré jméno spojované s názvem a obchodními značkami společnosti Plzeňský Prazdroj a jejích přidružených společností. Plzeňský Prazdroj si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoli svůj souhlas s odkazem odvolat.

ZMĚNY

Plzeňský Prazdroj si vyhrazuje právo podle svého uvážení kdykoli změnit, upravit, doplnit nebo odstranit jakoukoli část tohoto ujednání, a to v plném rozsahu nebo částečně. Změny v tomto ujednání nabývají účinnosti společně s uvedením oznámení o těchto změnách. Pokračujete-li v používání tohoto webu poté, co byly uvedeny změny tohoto ujednání, automaticky tyto změny přijímáte.

Plzeňský Prazdroj smí kdykoli ukončit, změnit, pozastavit nebo přerušit kteroukoli část webu Plzeňský Prazdroj, což platí i pro dostupnost jakýchkoli funkcí webu. Plzeňský Prazdroj má dále právo zavést omezení na některé funkce a služby, nebo bez upozornění nebo závazků omezit váš přístup k webu, a to plně i částečně.

VÝROKY A KOMENTÁŘE

S OHLEDEM NA TO, ŽE ČÁSTI TOHOTO WEBU OBSAHUJÍ KOMENTÁŘE ODBORNÍKŮ V PŘÍSLUŠNÉM OBORU NEBO POSKYTUJÍ PŘÍLEŽITOST UŽIVATELŮM UVÁDĚT A VYMĚŇOVAT SI SVÉ VLASTNÍ NÁZORY, JE TŘEBA BRÁT V POTAZ, ŽE TYTO KOMENTÁŘE A PŘÍSPĚVKY NEMUSEJÍ ODPOVÍDAT POSTOJŮM SPOLEČNOSTI PLZEŇSKÝ PRAZDROJ. SPOLEČNOST PLZEŇSKÝ PRAZDROJ NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZAVÁZÁNA SCHVALOVAT, BRÁT NA SEBE NEBO NÉST ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ODBORNÉ KOMENTÁŘE ČI PŘÍSPĚVKY, RESP. ZA POHLEDÁVKY, ŠKODY ČI ZTRÁTY V DŮSLEDKU JEJICH POUŽITÍ A/NEBO PUBLIKOVÁNÍ NA TOMTO WEBU.

ROZHODUJÍCÍ PRÁVO A INTERPRETACE

Pokud se některé z ustanovení uvedených v těchto podmínkách stane neplatným, anulovatelným, protiprávním nebo jinak nevymahatelným, nebude to mít žádný vliv na platnost, zákonnost či vymahatelnost zbývajících ustanovení uvedených v těchto podmínkách.

Tyto podmínky se řídí zákony České republiky.

Právní dovětek