Jazyk:

EN

Náš pohled

Jsme si vědomi toho, že pivo zpříjemňuje život naprosté většině našich zákazníků.

Na druhou stranu však věnujeme pozornost i škodlivým dopadům nezodpovědné konzumace alkoholických nápojů. Proto se snažíme zapojit všechny zainteresované a spolupracovat na problému nezodpovědné konzumace alkoholu.

Alkohol je záležitostí dospělých a jeho konzumace je otázkou samostatného úsudku a zodpovědnosti. Z tohoto pohledu by informace poskytované konzumentům alkoholických nápojů měly být přesné a vyvážené.

Pití u mladistvých

Alkohol by neměli pít mladiství ve věku, kdy jim konzumaci alkoholických nápojů zakazuje zákon. Zákony zakazující podávání alkoholu mladistvým by se měly přísně prosazovat. Bereme zřetel na rozdíly ve vnímání konzumace alkoholu v jednotlivých zemích, kam spadá i minimální věk pro konzumaci alkoholických nápojů; zároveň budeme prosazovat přijetí zákonů definujících minimální věk pro pití tam, kde tyto zákony dosud neexistují.

Podporujeme snahy o lepší informovanost rodičů, obchodníků a dalších dospělých o rizicích pití u nezletilých a podávání alkoholu mladým lidem.

Naše znalosti i výsledky studií ukazují, že inzerce má na pití u mladistvých pouze nepodstatný vliv, pokud vůbec nějaký. Naše marketingové aktivity přesto nejsou a nebudou zacíleny na ty konzumenty, kteří dosud nedosáhli minimálního věku daného zákonem a v případě že takový zákon v dané zemi neexistuje, pak konzumenty ve věku do 18 let.

Pití a řízení pod vlivem alkoholu

Lidé pod vlivem alkoholu by neměli řídit. Ctíme právo jednotlivých zemí zakazovat řízení pod vlivem alkoholu, včetně definice maximální hladiny alkoholu v krvi u řidičů, a zároveň podporujeme prosazování těchto zákonů. Podporujeme cílenou výchovu a kampaně proti řízení pod vlivem alkoholu. Tyto programy budeme podporovat i tak, že nebudeme ve svých marketingových aktivitách zachycovat řízení pod vlivem alkoholu jako společensky přijatelné chování.

Informace pro spotřebitele

Spotřebitel by měl sám být schopen kvalifikovaně se rozhodnout ohledně pití alkoholu na základě přesných a vyvážených informací. Spotřebitelé sami nejlépe posoudí osobní rizika a přínosy pití alkoholu i potřebu změnit své návyky v případě, že se jejich osobní situace změní. Budeme informovat pravdivě a ve své inzerci nebudeme spotřebitelům podávat zavádějící informace ohledně rizik v souvislosti s pitím alkoholu. Dále budeme aktivně spolupracovat se všemi zainteresovanými na propagaci zodpovědného pití.

Nadměrné pití

Každý druh pití, kdy dochází nadměrnou konzumací alkoholu k rychlému opojení nebo dlouhodobé opilosti, s sebou nese riziko vážných společenských, psychických i fyzických následků.

Přestože ctíme myšlenku, že spotřebitelé nesou konečnou odpovědnost za svá rozhodnutí ohledně pití alkoholu, budeme se snažit prostřednictvím našeho marketingu vytvářet taková prostředí, kde je pití alkoholu vždy zachyceno ve společensky odpovědném prostředí a v přijatelném množství. Informace poskytované spotřebitelům ohledně pití alkoholu by měly být přesné a vyvážené a my budeme se všemi zainteresovanými spolupracovat tak, abychom bránili a aktivně předcházeli nezodpovědné konzumaci.

Propagace alkoholických nápojů

Informace o vlastnostech a dostupnosti našich značek by měly být dospělým spotřebitelům k dispozici, neboť jim pomáhají rozhodnout se podle sebe.

Přestože inzerce alkoholických nápojů patří mezi nejpřísněji regulované formy propagace na světě, jsme toho názoru, že jako zodpovědný inzerent alkoholických nápojů musíme často jít i nad rámec pouhého dodržování zákonů. Kromě dodržování místních zákonných norem a předpisů u svých společností požadujeme, aby dodržovaly Kodex obchodní komunikace SABMiller, ve kterém se zavádí konzistentní normy pro celosvětový marketing našich značek. Kromě toho podporujeme přijetí a dodržování dobrovolných kodexů pivovarů na místních trzích kde působíme tak, abychom zajistili soulad naší propagace s kulturními hodnotami daného místa.

K dispozici jsou další informace o tom, jak SABMiller prosazuje odpovědné pití a podnikové priority, včetně našeho Kodexu obchodní komunikace.

Alkohol a zdraví

Naše pivo přispívá ke zpestření života naprosté většiny spotřebitelů. Kromě společenské funkce může být alkohol u některých lidí v případě střídmé konzumace přínosem i pro fyzické zdraví. Na druhé straně je alkohol spojován s některými chorobami, zhoršováním zdravotního stavu a negativními společenskými dopady, zvláště v případě nadměrné nebo nezodpovědné konzumace.

Uvědomujeme si, že za rozhodování ohledně pití alkoholu nesou v konečném důsledku zodpovědnost sami spotřebitelé; přesto v naší inzerci nebudeme prezentovat odmítání, naprostou abstinenci či střídmou konzumaci v negativním světle; doporučovat léčivé aspekty alkoholu; zachycovat těhotné ženy; nebo cílit naši inzerci na mladistvé.

Alkohol a těhotenství

Ženy by v době těhotenství neměly pít alkohol vůbec, nebo se předtím poradit se svým lékařem. Ženám mohou podrobně poradit lékaři, porodní asistentky i další zdravotní personál. Spolupracujeme s vládami v jednotlivých zemích i dalšími zainteresovanými stranami a snažíme se poskytování těchto rad podporovat; může se jednat např. o povinná varování pro těhotné ženy na štítcích výrobků. Uvědomujeme si, že za rozhodování ohledně pití alkoholu nesou v konečném důsledku zodpovědnost sami spotřebitelé; přesto v naší inzerci nebudeme prezentovat pití v době těhotenství jako přijatelné chování.