Jazyk:

EN

Pravidla soutěže

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 24. 2. 2012 do 1.3. 2012  na stránkách www.napivosrozumem.cz

Pořadatel soutěže

 • 1. Pořadatelem soutěže je společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. se sídlem U Prazdroje 7, Plzeň, IČ: 45357366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále jen Pořadatel)
 • 2. Pořadatel soutěže byla pověřena agentura PragueBest s.r.o., Pod pekárnami 7, 190 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 68657

Účast v soutěži

 • 1. Soutěž je určena pouze návštěvníkům webu napivosrozumem.cz starším 18 let. Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze z jednou na základě vyplněných osobních údajů a pouze z jedné IP adresy. Každý účastník svojí účastí v soutěži potvrzuje, že osobní údaje vyplněné v rámci tohoto účtu jsou správné a odpovídají skutečnosti.
 • 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci a přímí rodinní příslušníci zaměstnanců Pořadatele stejně jako osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže a jejich přímí rodinní příslušníci. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání.

Mechanika soutěže

 • 1. Soutěž začíná 24. 2. 2012 00.00.01 hod do 1.3.2012 23.59.99 hod.
 • 2. Soutěžícím se stává vždy jen ten, který vloží správný kod do políčka a vyplní kontaktní formulář. Čímž také dává souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vyhodnocení soutěže a výhry

 • 1. Výhru získává každý desátý uživatel, jež splní výše uvedené podmínky. Maximální počet výherců je 20.
 • 2. Po ukončení soutěže budou výsledky vyhodnoceny automaticky a výherci budou o výhře elektronicky informováni.

Předávání výher

 • 1. Výhry budou soutěžícím distribuovány prostřednictvím zásilkové služby České pošty a.s. Soutěžící získá svoji výhru nejpozději do 2 týdnů ode dne, kdy vznikl jeho nárok na výhru. Nárok na odeslání výhry vzniká v momentě doručení platné a úplné poštovní adresy na území České republiky nebo její doplnění do web formuláře. Výhra bude zaslána doporučeně na tuto adresu. O svém nároku na výhru bude soutěžící informován prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou v registraci.
 • 2. Výhry, které Česká pošta nebude moci soutěžícím doručit nebo bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady ve prospěch Pořadatele.
 • 3. Pokud výherce nedoručí adresu za účelem předání výhry do 15.3.2012, nárok na výhru zaniká.

Rozhodování sporů

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách, sporných případech, stížnostech týkajících se této soutěže s konečnou platností.

Změny soutěže, dodatečná ustanovení

 • 1. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, a to bez udání důvodu a bez náhrady vůči účastníkům soutěže.
 • 2. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů.
 • 3. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.
 • 4. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • 5. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít jména, příjmení a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a propagačních materiálech Pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy, a to po dobu 10-ti let po ukončení této soutěže bez omezení území.
 • 6. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se sídlem U Prazdroje 7, Plzeň, IČ: 45357366, jakožto správce (dále jen Společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména agentury pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv Společností se může na Společnost obrátit  a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
 • 7. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku k „Pravidlům soutěže na napivosrozumem.cz“ a zveřejněno na internetových stránkách: www.napivosrozumem.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 • 8. Pořadatel ani agentura nenesou zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher a nenese ani odpovědnost za jakékoli případné škody způsobené v rámci realizace zájezdu výhercům. Veškeré reklamace musí výherci uplatnit přímo vůči cestovní agentuře pořádající zájezd.
 • 9. Stejně tak nenese Pořadatel odpovědnost za zásilky s rozesílanými výhrami ztracené či poškozené Českou poštou, s.p..
 • 10. Pokud je v soutěži jedním z rozhodujících kriterií čas, pak se soutěžní čas řídí časem evidovaným na serveru www.napivosrozumem.cz . Pořadatel ani agentura nenesou odpovědnost za případné časové prodlevy, nedoručení či chybné doručení odpovědi na tipovací otázku v této soutěži (tj. za jakékoli problémy vzniklé v rámci sítě elektronických komunikacích při přenosu dat - např. výpadky na straně providerů, atd.).